English

Diweddariad COVID 19

Gwybodaeth Ddiweddaraf am y Llwybrau Cenedlaethol yng Nghymru

Cyfnod clo cenedlaethol yng Nghymru

O 6pm nos Wener 23 Hydref 2020 tan ddechrau dydd Llun 9 Tachwedd 2020, bydd trefn genedlaethol o gyfyngiadau symud, a elwir hefyd yn doriad tân neu doriad cylched, mewn grym ledled Cymru. Bydd unrhyw un sy’n mynd yn groes i’r cyfyngiadau hyn yn cyflawni trosedd ac yn agored i ddirwy.

Cyfyngiadau lleol presennol

Bydd yr holl gyfyngiadau presennol yn dal mewn grym yn yr ardaloedd dan gyfyngiadau symud tan 6pm nos Wener 23 Hydref 2020.

Arhoswch gartref a pheidio â theithio heb fod rhaid

Mae’n ofynnol i holl ddinasyddion Cymru aros gartref, heblaw am ddibenion penodol iawn fel ymarfer corff. Ni chaniateir teithio os nad yw’n hanfodol ar gyfer gweithio neu gyflawni cyfrifoldebau gofalu. Mae’r cyfyngiad ar deithio’n cynnwys croesi’r ffin i mewn ac allan o Gymru.

Ymweld â’r llwybr

Ni chaniateir i neb fynd ar wyliau yng Nghymru tra pery’r toriad tân hwn.

Darllenwch gyngor diweddaraf Croeso Cymru, sy’n cynnwys gwybodaeth am archebu llety: https://www.croeso.cymru/cy/coronafeirws

Ymarfer Corff

Fe gewch chi adael y tŷ i wneud ymarfer corff mor aml ag yr hoffech, cyn belled â’ch bod yn dechrau a gorffen y daith gartref, naill ai ar eich pen eich hun neu gydag eraill sy’n byw ar yr un aelwyd â chi.

Cadwch Gymru’n Ddiogel

Dilynwch gyngor diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â’r coronafeirws (COVID-19) i gadw’ch hun ac eraill yn ddiogel: https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/

Darllenwch atebion diweddaraf Llywodraeth Cymru i gwestiynau cyffredin ynglŷn â’r coronafeirws a’r toriad tân: https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin

Beth fydd yn digwydd ar ôl 9 Tachwedd?

Caiff manylion unrhyw gyfyngiadau a fydd mewn grym ar ôl 9 Tachwedd eu cyhoeddi’n nes at yr amser. Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf: https://llyw.cymru/coronafeirws

 

Teithlenni'r Llwybr

Defnyddiwch y rhain i’ch ysbrydoli ar gyfer y dyfodol yn unig. Mae’r cyfyngiadau presennol yn golygu na allwch chi deithio i fwynhau’r Llwybrau Cenedlaethol.

Llwybr Glyndŵr

Cliciwch ar y botwm chwarae i weld uchafbwyntiau Llwybr Glyndŵr

DIWRNODAU

9

PELLTER

135km

Gwybodaeth am y Llwybr

Dewch o hyd i ffeithiau defnyddiol a dysgwch fwy am Lwybr Glyndŵr isod.

Am y llwybr

Mae Llwybr Glyndŵr yn Llwybr Cenedlaethol 135 milltir (271 km) o hyd sy’n ymdroelli trwy weundir agored, tir ffermio, coetir a choedwigoedd canolbarth Cymru. Gan ddechrau yn Nhrefyclo a gorffen yn y Trallwng, mae’r llwybr wedii enwi ar ôl Owain Glyndŵr, Tywysog Cymru ac arweinydd cenedlaetholgar Cymru’r Oesoedd Canol a drefnodd wrthryfel yn erbyn brenin Lloegr, Harri IV, yn 1400. 

Does dim rhaid i chi gerdded y llwybr i gyd ar un tro i fwynhau’r hyn sydd ganddo i’w gynnig. Gallwch ei fwynhau fel cyfres o deithiau cerdded diwrnod. 

 

Archwilio’r llwybr

Gall unrhyw un sy’n weddol ffit gerdded Llwybr Glyndŵr, er ei fod yn ddigon bryniog, yn aml yn disgyn i loriau’r cymoedd ac esgyn i gopaon y bryniau sawl gwaith mewn diwrnod. Dylech fod yn ymwybodol ei fod yn croesi tir sydd weithiau’n arw ac anghysbell. Bydd y gallu i ddefnyddio cwmpawd yn fendith os yw’n niwlog. 

Gellir mwynhau Llwybr Glyndŵr ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Daw’r haf â diwrnodau hir a phoeth (weithiau) ond mae’n well gan rai pobl flodau gwyllt y gwanwyn neu liwiau hardd yr hydref.

Yn y gaeaf, mae canolbarth Cymru dan flanced o eira yn olygfa a hanner. Fodd bynnag, rhaid cadw hinsawdd Cymru, lle mae glaw yn bosibl ar unrhyw adeg, mewn cof, a chofio hefyd fod rhai o’r llefydd aros ar gau dros y gaeaf. Felly mae’n bwysig cario dillad addas. Cofiwch hefyd mai ychydig o olau dydd sydd yn y gaeaf (dim ond tua wyth awr ganol gaeaf). 

Mae’r llwybr yn dechrau wrth gloc y dref yn Nhrefyclo ac yn gorffen wrth y gamlas yn y Trallwng. Dyma’r ffordd y mae’r rhan fwyaf o bobl yn cerdded y llwybr. Gallwch fynd y ffordd arall, ond bydd hynny’n fwy o her. 

Beth sy’n arbennig am y llwybr?

Mae Llwybr Glyndŵr yn mynd â chi at rai o nodweddion tirweddol gorau Cymru gan gynnwys bryniau tawel Sir Faesyfed, glannau Cronfa ddŵr Clywedog a Phumlumon â’i garped o rug. Mae golygfeydd arbennig dros Gader Idris, Llyn Efyrnwy, Mynyddoedd Cambria a’r Golfa. Mae’r llwybr yn cyrraedd ei bwynt uchaf yn Foel Fadian (1530 troedfedd/510m) ac ar ddiwrnod clir mae golygfeydd o ddyffryn mawreddog Dulas hyd at Fachynlleth a’r môr. 

Mae’r Llwybr hwn yn eich tywys trwy ardal ffermio go iawn. Un o brif atyniadau’r Llwybr yw’r pleser o gerdded trwy dir gwaith, does dim byd yn artiffisial am y tir hwn. 

 

Darganfod hanes a chefn gwlad gogoneddus

Cewch gyfle i ymweld â chestyll ac amgueddfeydd ac archwilio llynnoedd a dyfrffyrdd wrth i chi gerdded y llwybr tawel hwn drwy berfeddwlad Cymru.

Creu eich taith eich hun

Wedi'ch ysbrydoli? Gallwch greu teithlen bersonol a dechrau cynllunio'ch ymweliad â’r Llwybr Cenedlaethol hwn yma.