English

Diweddariad COVID-19

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi canllawiau ar fynediad i fannau gwyrdd

Cyfnod clo cenedlaethol yng Nghymru

O 6pm nos Wener 23 Hydref 2020 tan ddechrau dydd Llun 9 Tachwedd 2020, bydd trefn genedlaethol o gyfyngiadau symud, a elwir hefyd yn doriad tân neu doriad cylched, mewn grym ledled Cymru. Bydd unrhyw un sy’n mynd yn groes i’r cyfyngiadau hyn yn cyflawni trosedd ac yn agored i ddirwy.

Cyfyngiadau lleol presennol

Bydd yr holl gyfyngiadau presennol yn dal mewn grym yn yr ardaloedd dan gyfyngiadau symud tan 6pm nos Wener 23 Hydref 2020.

Arhoswch gartref a pheidio â theithio heb fod rhaid

Mae’n ofynnol i holl ddinasyddion Cymru aros gartref, heblaw am ddibenion penodol iawn fel ymarfer corff. Ni chaniateir teithio os nad yw’n hanfodol ar gyfer gweithio neu gyflawni cyfrifoldebau gofalu. Mae’r cyfyngiad ar deithio’n cynnwys croesi’r ffin i mewn ac allan o Gymru.

Ymweld â’r llwybr

Ni chaniateir i neb fynd ar wyliau yng Nghymru tra pery’r toriad tân hwn.

Darllenwch gyngor diweddaraf Croeso Cymru, sy’n cynnwys gwybodaeth am archebu llety: https://www.croeso.cymru/cy/coronafeirws

Ymarfer Corff

Fe gewch chi adael y tŷ i wneud ymarfer corff mor aml ag yr hoffech, cyn belled â’ch bod yn dechrau a gorffen y daith gartref, naill ai ar eich pen eich hun neu gydag eraill sy’n byw ar yr un aelwyd â chi.

Cadwch Gymru’n Ddiogel

Dilynwch gyngor diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â’r coronafeirws (COVID-19) i gadw’ch hun ac eraill yn ddiogel: https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/

Darllenwch atebion diweddaraf Llywodraeth Cymru i gwestiynau cyffredin ynglŷn â’r coronafeirws a’r toriad tân: https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin

Beth fydd yn digwydd ar ôl 9 Tachwedd?

Caiff manylion unrhyw gyfyngiadau a fydd mewn grym ar ôl 9 Tachwedd eu cyhoeddi’n nes at yr amser. Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf: https://llyw.cymru/coronafeirws

 

Dysgu mwy

Y cyngor wrth ddefnyddio llwybrau cyhoeddus yn Lloegr yw:

  • Arhoswch yn lleol a defnyddiwch fannau agored sy’n agos at eich cartref pan fo’n bosib – peidiwch â theithio’n ddiangen
  • Dylech fynd y tu allan ar eich pen eich hun neu gydag aelodau sy’n byw yn eich cartref yn unig
  • Cadwch bellter o 2 fetr o leiaf rhyngoch chi ac unrhyw un o’r tu allan i’ch cartref bob amser
  • Dilynwchh fesurau glanweithdra pan fyddwch chi tu allan, a golchwch eich dwylo yn syth pan fyddwch chi yn ôl i mewn
  • Glanhewch a diheintiwch yn rheolaidd wrthrychau ac unrhyw arwynebedd sy’n cael eu cyffwrdd yn aml
  • Dilynwch y Cod Cefn Gwlad. Peidiwch â gadael unrhyw ôl o’ch ymweliad, ac ewch â’ch sbwriel adref gyda chi. Cadwch gŵn dan reolaeth effeithiol a gadewch glwydi fel ag yr oeddynt cyn i chi fynd drwyddyn nhw, neu dilynwch gyfarwyddiadau ar arwyddion.
  • Parchwch bobl eraill a gwarchodwch yr amgylchedd naturiol. Cofiwch y gall eich gweithredoedd effeithio ar fywydau pobl a’u bywoliaeth.

Arhoswch gartref. Achubwch fywydau. https://www.gov.uk/coronavirus

Y Llwybrau Cenedlaethol yng Nghymru

Glyndŵr’s Way

Celebrate Welsh cultural and natural history in the footsteps of Owain Glyndŵr on this peaceful trail

DYSGWCH FWY
Offa's Dyke Path

Be surrounded by history and wildlife beside the 8th Century ancient monument along the English Welsh Border

DYSGWCH FWY
Pembrokeshire Coast Path

Follow the most breathtaking coastline in Britain past rugged cliffs, sheltered coves and stunning beaches

DYSGWCH FWY

Beth am gael eich ysbrydoli gan un o’r teithiau a awgrymir gennym isod?

Creu eich taith eich hun

Dewiswch Lwybr a defnyddiwch y cynllunydd taith i greu eich taith eich hun.

Mae cymaint o lefydd i ymweld â nhw ar y Llwybrau Cenedlaethol

Mwy o Wybodaeth

Llwybrau Cenedlaethol

Dysgu mwy am y Llwybrau sy’n rhoi cyfle i chi archwilio’r gorau sydd gan Gymru a Lloegr i’w gynnig.

DYSGWCH FWY
Siop

Mae popeth fydd ei angen arnoch ar gyfer eich antur Llwybr Cerdded Mawr ar gael yn Siop y Llwybrau

DYSGWCH FWY
Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu adborth am y Llwybr, rydyn ni’n barod iawn i helpu.

DYSGWCH FWY