Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Manylion y llwybr

Taith gerdded hamddenol a dymunol yn pontio ffin Cymru a Lloegr gyda golygfeydd o gastell mawreddog Trefaldwyn ar ben ei dwmpath a bryniau Swydd Amwythig yn y pellter.

 

Pellter:                 3 milltir / 4.8 km

 

Man cychwyn:      Maes parcio cyhoeddus wrth y fynedfa i Lwybr Maldwyn (ar y B4385 sy'n arwain tuag at Drefesgob)

Cyfeirnod Grid y Man Cychwyn:            SO 22472 96297

What Three Words:        w3w.co/nuns.vowed.half

Man cychwyn

  • O faes parcio ymyl y dref, ar bwys y caeau chwarae, cerddwch tuag at ganol y dref, gyda Neuadd Tref Trefaldwyn, enghraifft eithriadol o Neuadd Tref a Marchnad Sioraidd fawr a adeiladwyd ym 1748 yn ôl dyluniad William Baker o Audlem. Ar ddiwedd Broad Street ar eich ochr chwith, trowch i'r dde i Church Bank ac os ydych yn ymuno â'r llwybr yng nghanol y dref, cyfunwch eich taith yma.

 

  • Archwiliwch dir yr eglwys, gyda'i lwybr mynediad isel a'i lethrau glaswelltog yn uchel uwchben. Pasiwch yr eglwys ac ychydig cyn gadael y fynwent cymerwch olwg ar Fedd y Lleidr, sef man claddu John Davies, a gafodd ei gyhuddo ar gam a’i grogi; honnodd ei fod wedi datgan na fyddai unrhyw laswellt yn tyfu ar ei fedd am gan mlynedd fel arwydd o'i ddiniweidrwydd.

 

  • Gan adael tir yr eglwys, trowch i'r dde ac yna bron yn syth, ewch i lawr i gwrdd â Church Bank, gan basio Heale House a'r ysgol, ac ymlaen nes cyrraedd Chirbury Road. Dilynwch y palmant ar eich ochr dde, gan basio'r orsaf dân a mynd tuag at ymyl y dref.

 

  • Wrth i gaeau gymryd lle anheddau, trowch i'r dde i Lymore Park Lane ac edrychwch i fyny i'r castell, sy’n teyrnasu ar ben y bryn. Mewn caeau ar eich ochr chwith, mae gweddillion gwrthgloddiau o'r Oesoedd Canol lle defnyddiwyd dulliau ffermio cefnen a rhych. Wrth nesáu at y llyn ac wrth i'r ffordd wyro i'r dde, trowch i'r chwith tuag at y tŷ coch a chroesi'r cae rhwng y tŷ a'r coed, tuag at y gornel dde bellaf lle mae camfa yn mynd â’ch llwybr i'r cae drws nesaf.

 

  • Dilynwch y coedlin gyda'r nant ar eich ochr dde ac ymlaen i gaeau pellach, gan ymuno â'r Llwybr Cenedlaethol i'r dde lle mae golygfeydd o fryniau Swydd Amwythig yn agor i’r chwith wrth i chi grwydro ar hyd Llwybr Clawdd Offa.

 

  • Wrth gwrdd â'r ffordd, gadewch Lwybr Clawdd Offa a throi i'r dde i Barc Lymore, a adeiladwyd yn hwyr yn yr ail ganrif ar bymtheg. Dyma barc ceirw a thirwedd deniadol sydd wedi'i gynnal a’i gadw'n dda, yn gorwedd ar dir tonnog ymysg derw hynafol a gwrthgloddiau o'r hyn a arferai fod yn byllau yn y coetir.

 

  • Yn fuan ar ôl adeiladau'r fferm a chyda phwll ar eich ochr dde, gadewch y ffordd i ddilyn llwybr ceffylau a’i resi o goed ar ei ymylon yn ôl tuag at y maes parcio a thuag at y dref fach a chanddi hanes mawr, lle mae'n teimlo fel pe bai amser yn peidio ond lle mae llawer i'w ddarganfod.

Nodiadau/cludiant i'r dechrau

Parcio

Lleoedd parcio ar gael yn y maes parcio ar ddechrau'r daith gerdded.

Bws

www.cymraeg.traveline.cymru

 

Cyffredinol

Archwiliwch Drefaldwyn, ei chastell a thrysorfa fendigedig Bunners Hardware.

Download walk details