Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map
Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Byddwch yn gwibio am y godreon ac yn esgyn i’r entrychion mewn ffrwydrad o brofiadau ar gledrau dychmygol ac o flaen golygfeydd syfrdanol.

 

Manylion y llwybr

Trosolwg                        Esgyniad hamddenol ar hyd llinell reilffordd segur ac yna ddringfeydd graddol drwy lwybrau coediog, lonydd gwledig a llethrau byrion cyffrous i gyrraedd llwybr cul ar hyd ystlys y bryniau ar rannau o'r daith yn ôl.

Pellter      byr:                 5.9 milltir / 9.4 km

canolig:         6.5 milltir / 10.3 km

llinol:             4.6 milltir / 6.7 km

 

Cyfeirnod Grid y Man Cychwyn:            SJ 06435 82961

What Three Words:     https://w3w.co/crossing.attend.inherits

Man cychwyn

 

Dechreuwch eich antur ar gornel tiroedd y farchnad, gyferbyn â'r orsaf fysiau ar Gas Works Lane. Gan gefnu ar ganol y dref ewch ar hyd stryd gul, sy'n dirwyn i ben ar ôl ychydig, gan droi’n drac beicio. Gan gymryd y llwybr i'ch ochr chwith, ymlwybrwch drwy dai tuag at fan cychwyn Llwybr Prestatyn i Ddyserth sy’n dawel a didraffig ac yn rhan o Lwybr Gogledd Cymru ac ymgollwch mewn meddyliau am y gorffennol, ar hyd yr hen reilffordd sydd bellach yn goridor bywyd gwyllt gwych llawn clebran byrlymus cymdeithion cyfeillgar.

 

Caniatewch ddigon o amser i oedi am damaid yn y caffis wrth ochr y llwybr a chymerwch amser i ddarganfod Y Shed yng nghanol Alltmelyd, lle mae hen adeilad carreg bellach yn ganolfan gymunedol gyda chaffi, siop a gofod arddangos.

 

Gan adael Prestatyn a’r aneddiadau ar ei gyrion, mwynhewch olygfeydd dros gymunedau arfordirol ac olion cynnil campau peirianegol y gorffennol ymhlith y brigiadau creigiog. Daliwch eich gafael o amgylch bryngaer Graig Fawr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac, ar gyfer y llwybr byr, wrth y bont ffordd gadewch yr hen reilffordd a mentro i fyny ar lwybr sy'n cofleidio’r bryn, drwy goetir llawn clychau'r gog nes i chi gyrraedd y top a'r giât wedi'i gosod yn y wal gerrig. (1) I weld golygfeydd arfordirol panoramig arbennig, gwyrwch oddi ar y llwybr ar hyd y bryn a thuag at y pwynt trig cyn dilyn eich camau yn ôl i'r mynegbost hwn ger y wal gerrig.

 

Os ydych chi’n cymryd yr opsiynau hirach, parhewch ar hyd yr hen reilffordd lle mae’r cyfoeth o fywyd gwyllt yn teyrnasu’n falch dros y llain hanesyddol hon. (2) Gan basio o dan y bont garreg nesaf, dringwch y grisiau i'r chwith, gan adael y llwybr a gwyro i'r dde i ymuno â lôn wledig gul iawn, parhewch ymlaen ac i fyny ar y groesffordd groesgam nes i chi gyrraedd y mynegbost ger y wal gerrig a chwrdd â'r opsiwn ar gyfer llwybr byr (1) Yma gwyrwch oddi ar y llwybr ar draws y bryn tuag at y trig cyn dychwelyd at y llwybr ar y pwynt yma eto.

 

Wrth i'r ddau lwybr uno, dilynwch y ffordd am bellter byr i bentref Bryniau ac, wrth i'r ffordd fforchio, trowch i'r chwith i ymuno â Llwybr Clawdd Offa sy'n disgyn yn fuan i lwybrau coetir hamddenol. Wrth i'r coed ddiflannu’n raddol mae ehangder llawn Gwarchodfa Natur Bryniau Prestatyn yn ymddangos, gan ddatgelu golygfeydd arfordirol o'r llwybr o'ch blaen. Gan afael am y bryniau drwy eithin euraid, rhyfeddwch at yr annedd pert a dringwch yn uchel cyn disgyn tuag at gynhesrwydd y môr, ar hyd llwybr o arwyddbyst euraid yn eich croesawu i'r gymuned ac yn dathlu eich cyflawniad. Ewch allan i'r arfordir a charreg goffa Llwybr Clawdd Offa cyn rhoi eich traed yn y tonnau, gan aros yma neu fynd yn ôl i'r dref i gael tamaid haeddiannol i’w fwyta.

 

Am lwybr hirach, ewch ar hyd yr hen reilffordd yr holl ffordd i Ddyserth ac ewch i lawr i'r dref isaf i archwilio Rhaeadr Dyserth a'i rhwydwaith o lwybrau cymunedol cyn ailymuno â'r rheilffordd ac ar ôl i chi ddychwelyd, gadewch y llwybr wrth y bont gerrig i ymuno â’r opsiwn llwybr pellter canolig (2).

Neu, os ydych chi eisiau taith linol, cymerwch fws i Stryd Fawr Dyserth a mynd i fyny ar hyd y ffordd nes i chi gyrraedd man cychwyn Llwybr Dyserth i Brestatyn, gan adael yr hen reilffordd wrth y bont gerrig (2).

 

Nodiadau/cludiant i'r dechrau

Parcio

Lle parcio ar gael yn y maes parcio cyhoeddus, ger yr orsaf drenau, yng nghanol Prestatyn.

Bws

Ewch ar fws i Ddyserth am lwybr llinol sy’n cynnwys y rhan ar hyd yr hen reilffordd i'r bont gerrig lle mae'n ymuno â’r llwybr canolig.

Trên

Amherthnasol

Gwybodaeth gyffredinol

Download walk details