English

Diweddariad COVID-19

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi canllawiau ar fynediad i fannau gwyrdd

Mae ymarfer corff yn bwysig ar gyfer iechyd a llesiant, ond dilynwch y canllawiau er mwyn cadw’n ddiogel a diogelu eraill os gwelwch yn dda. 

Nid oes hawl i fwy na dau ddod ynghyd mewn parciau a mannau cyhoeddus eraill, a bydd yr heddlu’n gorfodi hyn 

Dysgu mwy 

Y cyngor wrth ddefnyddio llwybrau cyhoeddus yn Lloegr yw: 

  • Arhoswch yn lleol a defnyddiwch fannau agored sy’n agos at eich cartref pan fo’n bosibpeidiwch â theithio’n ddiangen. 
  • Dylech fynd y tu allan ar eich pen eich hun neu gydag aelodau sy’n byw yn eich cartref yn unig.
  • Cadwch bellter o 2 fetr o leiaf rhyngoch chi ac unrhyw un o’r tu allan i’ch cartref bob amser.
  • Dilynwch fesurau glanweithdra pan fyddwch chi tu allan, a golchwch eich dwylo yn syth pan fyddwch chi yn ôl i mewn.
  • Glanhewch a diheintiwch yn rheolaidd wrthrychau ac unrhyw arwynebedd sy’n cael eu cyffwrdd yn aml.
  • Dilynwch y Cod Cefn Gwlad. Peidiwch â gadael unrhyw ôl o’ch ymweliad, ac ewch â’ch sbwriel adref gyda chi. Cadwch gŵn dan reolaeth effeithiol a gadewch glwydi fel ag yr oeddynt cyn i chi fynd drwyddyn nhw, neu dilynwch gyfarwyddiadau ar arwyddion. 
  • Parchwch bobl eraill a gwarchodwch yr amgylchedd naturiol. Cofiwch y gall eich gweithredoedd effeithio ar fywydau pobl a’u bywoliaeth. 

 Arhoswch gartref. Achubwch fywydau. https://www.gov.uk/coronavirus

Llwybrau Cenedlaethol Cymru

Llwybr Glyndŵr

Dathlwch hanes diwylliant a natur Cymru drwy ddilyn ôl troed Owain Glyndŵr ar hyd y llwybr heddychlon hwn

DYSGWCH FWY
Llwybr Clawdd Offa

Byddwch yng nghanol hanes a bywyd gwyllt ger yr heneb hon o’r 8fed ganrif ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr

DYSGWCH FWY
Llwybr Arfordir Sir Benfro

Dilynwch yr arfordir mwyaf syfrdanol ym Mhrydain heibio i glogwyni geirwon, cildraethau cysgodol a thraethau godidog

DYSGWCH FWY

Dyma deithiau i'ch ysbrydoli

Creu eich taith eich hun

Dewiswch Lwybr a defnyddiwch y cynllunydd taith i greu eich taith eich hun.

Mae cymaint o lefydd i ymweld â nhw ar y Llwybrau Cenedlaethol

Mwy o Wybodaeth

Llwybrau Cenedlaethol

Dysgu mwy am y Llwybrau sy’n rhoi cyfle i chi archwilio’r gorau sydd gan Gymru a Lloegr i’w gynnig.

DYSGWCH FWY
Siop

Mae popeth fydd ei angen arnoch ar gyfer eich antur Llwybr Cerdded Mawr ar gael yn Siop y Llwybrau

DYSGWCH FWY
Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiwn neu adborth am y Llwybr, rydyn ni’n barod iawn i helpu.

DYSGWCH FWY