PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Diweddariad diwethaf: 29 Mawrth 2021

Mae’r mesurau ynyg Ngymru yn wahanol i’r rhai a geir yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.  Mae’r rheoliadau a’r canllawiau’n medru newid ar fyr rybudd, felly os ydych yn ymweld yn ystod y cyfnod hwn, mae’n bwysig, fod bynnag, bod pawb yn dilyn y cyfyngiadau a’r canllawiau canlynol gan Lywodraeth Cymru.  Darllenwch Llywodraeth Cymru i gael y canllawiau diweddaraf: https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau

O 27 Mawrth bydd y cyfyngiadau aros yn lleol yn cael eu codi ond ni chaiff pobl deithio eithio y tu allan i Gymru na mynd i mewn i Gymru.

Cofiwch ddilyn rheolau Llywodraeth Cymru sy’n berthnasol I ddiogelu pawb gan:

 • Cynllunio ymlaen llaw
 • Cadw pellter oddi wrth eraill
 • Parcio’n gyfrifol
 • Bod yn amyneddgar a pharchus
 • Dilyn y Cod Cefn Gwlad

Dysgu mwy

Y cyngor wrth ddefnyddio llwybrau cyhoeddus yn Lloegr yw:

 • Arhoswch yn lleol a defnyddiwch fannau agored sy’n agos at eich cartref pan fo’n bosib – peidiwch â theithio’n ddiangen
 • Dylech fynd y tu allan ar eich pen eich hun neu gydag aelodau sy’n byw yn eich cartref yn unig
 • Cadwch bellter o 2 fetr o leiaf rhyngoch chi ac unrhyw un o’r tu allan i’ch cartref bob amser
 • Dilynwchh fesurau glanweithdra pan fyddwch chi tu allan, a golchwch eich dwylo yn syth pan fyddwch chi yn ôl i mewn
 • Glanhewch a diheintiwch yn rheolaidd wrthrychau ac unrhyw arwynebedd sy’n cael eu cyffwrdd yn aml
 • Dilynwch y Cod Cefn Gwlad. Peidiwch â gadael unrhyw ôl o’ch ymweliad, ac ewch â’ch sbwriel adref gyda chi. Cadwch gŵn dan reolaeth effeithiol a gadewch glwydi fel ag yr oeddynt cyn i chi fynd drwyddyn nhw, neu dilynwch gyfarwyddiadau ar arwyddion.
 • Parchwch bobl eraill a gwarchodwch yr amgylchedd naturiol. Cofiwch y gall eich gweithredoedd effeithio ar fywydau pobl a’u bywoliaeth.

Arhoswch gartref. Achubwch fywydau.  https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home